Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More
광어국수 새콤달콤물회 리얼사운드먹방/RAW FLAT FISH NOODLES! SASHIMI Mukbang Eating Show Flounder Cá bơn ซาชิมิ 刺身 生魚片

광어국수 새콤달콤물회 리얼사운드먹방/RAW FLAT FISH NOODLES! SASHIMI Mukbang Eating Show Flounder Cá bơn ซาชิมิ 刺身 生魚片


Hello, friends? Startled; Well Cured Flat Fish! Isn’t it beautiful?!!!!! Right?!!! This is working up my appetite… Special stock that I made! Hi, everyone! Today’s menu is Raw Flat Fish Noodles! I cut flat fish like noodles with abalone and sea squirt! I’m going to make Raw Fish Soup with
flat fish noodles, abalone and sea squirt later! Here are vegetables for Raw Fish Soup! (super excited) It is well cured flat fish. I wanted to eat cold food in freezing weather! So, let’s eat! (Let’s try this…) Eureka….. (Oops, I forgot to put wasabi!) Dip it in sashimi soy sauce. The texture of raw fish is different depending
on its parts, but I can feel them at once. Just like eating stem and leaf of kimchi together!
Tastes better with better texture! Don’t cut it too thin! Crunchy Look how nicely I cut them! The texture is great…! I put down soy sauce to eat it slowly… But, I want one more piece….. Great success.. Hehe Should I eat raw fish soup now….? No……. one more piece….. Can you hear this….? Can you feel it….? Raw flat fish noodles tastes way better than sashimi…

100 comments on “광어국수 새콤달콤물회 리얼사운드먹방/RAW FLAT FISH NOODLES! SASHIMI Mukbang Eating Show Flounder Cá bơn ซาชิมิ 刺身 生魚片

 1. 헉 여러분..! 100만이…. ! 😭 저에게는 올 줄 몰랐던 순간이 성큼 다가오니 정말 믿기지 않네요.. 2019년 연말 한 해를 과분하지만 기분 좋게 마무리하게 되었네요! 너무나도 감사드립니다. 사실 이 순간이 조금 갑작스럽게 다가와버려서.. 어떠한 이벤트 혹은 기념 영상 진행해야 할지 여유롭게 생각할 시간을 갖지 못했어요 ㅜ 아직 많이 고민 중이랍니다! 아마 골드 버튼이 도착하면 그때 진행하지 않을까 싶기도 하고요! 제게 고민할 시간을 주세요🙏🏻 아! 항상 따뜻한 응원 댓글, 댓글을 달아주지 않으셔도 매번 찾아주시는 분들께 진심을 담아 감사의 말씀을 올립니다. 정말.. 2019년은 여러분들 덕분에 가장 기억에 남는 한 해로 남게 되었어요. 더 좋은 영상, 맛있고 다양한 음식들로 소통하는 모습, 노력하는 모습 보여드릴게요. 여전히 많이 부족한 푸메이지만, 오늘도 역시 감사합니다💕

  안녕하세요 🙇🏻‍♀️ 오늘은 국수편 2탄★ 광어국수 만들어봤어요! 회는 역시 겨울이 최고죠? 잘 숙성된 광어회 공수받아서 두께, 길이를 몇 번 연구해먹고(먹으려고 연구한거 들킴?) 가장 맛있었던, 최상의 식감을 낼 수 있는 두께로 준비해서 여러분께 보여드리려고 가져왔답니다! 배추김치를 잎, 줄기 따로 썰어먹을때랑 길게 찢어서 한 번에 먹을때랑 다르잖아요? 그런 맛이에요! 생선의 머리랑 몸통, 꼬리가 다 다른 식감을 가지고 있는데 국수로 먹어서 부위별 식감과 감칠맛을 다 느낄 수 있어서 핵꿀맛이랍니다! 갓잡은 큰 활어로 일정 온도에 잠깐 숙성시킨 후에 먹었구요! 자연산 전복, 멍게 준비해서 물회로도 먹었어요! 물회양념장은 집에서 동치미베이스로 새콤달콤매콤하게 만들었답니다! (간편하게 냉면육수+초고추장으로 해드셔도 됩니다!) 소리에서 들리시다시피 회가 오독오독? 식감이 엄청났어요 😭 저는 앞으로 연어,광어는 국수로 자주 먹을 것 같아요.. 외칩시다! 유레카 푸레카!!!!!!!!!! 입맛이 없던적이 없지만 진짜 입맛 확 도는 맛이에요.. (위험한 음식)…. 광어국수 역시 연어국수만큼 정말로 강력추천 진짜! 꼭! 드셔야 합니다! (초흥분)….시청 감사드립니다!

  WHAT A LOVELY DAY! THANKS FOR MY 1M SUBSCRIBERS! 💋 Hi, guys! Recently, I ate Salmon Noodles and today! I tried Flat Fish Noodles! I received fresh and cured flat fish from my acquaintance who runs sashimi restaurant in Korea. With flat fish noodles, I made cold noodles with abalone, sea squirt, and vegetables! Flat fish has different textures depending on its different parts. Since I cut it like noodles, I was able to enjoy the different textures at once! It was crunchy and chewy! Flat Fish Noodles is way better than flat fish sashimi! It is important to control the thickness and length! (I had to go through several trials to find out perfect cut!) I made sour and sweet cold broth for raw fish soup! It was really tasty to eat sea squirt and abalone with flat fish noodles and fresh vegetables! It really worked up my appetite!! (Dangerous food lol) I’m going to eat flat fish and salmon like noodles from now ok! Thank you for watching my video!*

  * APA HARI YANG INDAH! TERIMA KASIH UNTUK PELANGGAN 1 Juta SAYA! * Halo kawan-kawan! Baru-baru ini, saya makan mie salmon dan hari ini! Saya mencoba mie ikan pipih! Saya menerima ikan pipih segar dari kenalan saya yang menjalankan restoran sashimi di Korea. Dengan mie ikan pipih, saya membuat mie dingin dengan abalon, muncrat laut, dan sayuran! Ikan memiliki tekstur berbeda tergantung pada bagian yang berbeda. Karena saya memotongnya seperti mie, saya bisa menikmati semua tekstur yang berbeda sekaligus! Teksturnya sangat bagus! Itu lebih baik dari sashimi normal! Sangat penting untuk mengontrol ketebalan dan panjang! (Saya harus melalui beberapa percobaan untuk mengetahui ketebalan sempurna!) Saya membuat kaldu dingin asam dan manis untuk sup ikan dingin! Rasanya enak sekali makan muncrat dan abalone dengan mie ikan pipih dan sayuran segar! Benar-benar membangkitkan nafsu makan saya !! (Makanan berbahaya) Saya akan makan ikan pipih dan salmon seperti mie dari sekarang ok! Terima kasih telah menonton video saya!

  *कितना अच्छा दिन है! मेरी 1M SUBSCRIBERS के लिए धन्यवाद! * हाय, दोस्तों! हाल ही में, मैंने सामन नूडल्स खाया और आज! मैंने फ्लैट मछली नूडल्स की कोशिश की! मुझे अपने परिचित से ताज़ी सपाट मछली मिली, जो कोरिया में साशिमी रेस्तरां चलाती है। फ्लैट मछली नूडल्स के साथ, मैंने एबेलोन, समुद्री स्क्वरट और सब्जियों के साथ ठंडे नूडल्स बनाए! मछली के अलग-अलग हिस्सों के आधार पर अलग-अलग बनावट होती है। चूंकि मैंने इसे नूडल्स की तरह काटा, इसलिए मैं एक ही बार में सभी अलग-अलग बनावटों का आनंद ले पा रहा था! बनावट इतनी अच्छी थी! यह सामान्य साशिमी से बेहतर था! मोटाई और लंबाई को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है! (मुझे सही मोटाई का पता लगाने के लिए कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा!) मैंने ठंडे मछली के सूप के लिए खट्टा और मीठा ठंडा शोरबा बनाया! समुद्री मछली नूडल्स और ताज़ी सब्जियों के साथ समुद्री स्क्वर्ट और एबलोन खाने के लिए यह वास्तव में स्वादिष्ट था! यह वास्तव में मेरी भूख को काम किया !! (खतरनाक भोजन) मैं अब ठीक से नूडल्स की तरह फ्लैट मछली खाने और सामन खाने जा रहा हूँ! मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद!

  *THẬT LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI! CẢM ƠN CÁC NGƯỜI ĐĂNG KÝ 1 triệu CỦA TÔI! * Xin chào các bạn! Gần đây, tôi đã ăn mì cá hồi và hôm nay! Tôi đã thử mì cá phẳng! Tôi đã nhận được cá dẹt tươi từ người quen của tôi, người điều hành nhà hàng sashimi ở Hàn Quốc. Với mì cá dẹt, tôi làm mì lạnh với bào ngư, mực biển và rau! Cá có kết cấu khác nhau tùy thuộc vào các phần khác nhau của nó. Vì tôi cắt nó như mì, tôi có thể thưởng thức tất cả các kết cấu khác nhau cùng một lúc! Các kết cấu rất tốt đẹp! Nó ngon hơn sashimi bình thường! Điều quan trọng là phải kiểm soát độ dày và chiều dài! (Tôi đã phải trải qua nhiều thử nghiệm để tìm ra độ dày hoàn hảo!) Tôi đã làm nước dùng chua ngọt và ngọt cho món súp cá lạnh! Thật tuyệt khi ăn mực biển và bào ngư với mì cá dẹt và rau tươi! Nó thực sự làm tăng sự thèm ăn của tôi !! (Thực phẩm nguy hiểm) Tôi sẽ ăn cá dẹt và cá hồi như mì từ bây giờ ok! Cảm ơn bạn đã xem video của tôi!

  *いい日ですね! 100万人の加入者に感謝します!*こんにちは!最近、サーモン麺を食べました。今日も!平たい麺を食べてみました!韓国で刺身店を経営している知り合いから新鮮な平たい魚を受け取りました。平らな魚の麺で、アワビ、ホヤ、野菜で冷たい麺を作りました!魚は、その異なる部分に応じて異なるテクスチャを持っています。麺のように切ったので、さまざまな食感を一度に楽しめました!テクスチャーはとても良かったです!普通の刺身よりも良かったです!厚さと長さを制御することが重要です! (完璧な厚さを見つけるためにいくつかの試行をしなければなりませんでした!)私は冷たい魚のスープのために酸っぱくて甘い冷たいスープを作りました!ホヤとアワビを平らな魚の麺と新鮮な野菜と一緒に食べるのは本当に美味しかったです!本当に食欲が増しました!! (危険な食べ物)私はこれから麺のようなカレイとサーモンを食べます私のビデオを見てくれてありがとう!

 2. 백만 완전 축하 합니다~!!!
  오늘 광어국수 영상보면서 군침을 몇번 흘렸는지… 배고파요 ㅠㅠ

 3. 푸메님 100만 너무 축하드려요 ㅠㅠ 제가 기분이 다 좋네여 앞으로 더 쭉쭉 !! 아시죠 ? ㅎㅎ 항상 잘보고있어여 예쁜푸메님 화이팅 💕💕

 4. 난 이 언니가 맛있는 거 많이 먹고 항상 행복했으면 좋겠어……………… ༼;´༎ຶ ۝༎ຶ`༽

 5. 100만 진짜 축하드려요 역시 구독자오르시는 속도가 금방 달성 할거라고생각했는데 축하드려욜
  앞으로도 아프시지마시고 맛있는거 많이드세욘
  200만 300만도 가셔야죠

 6. That fish is soo good we eat him almost every week ☺️
  Congrats on 1 million! 🥰 kisses from Portugal ❤🇵🇹

 7. La primera vez que vi este canal teníamos 100 mil y ya somos un 1 M eso fue super rápido Felicidades fume 💙😘👏

 8. 100만 축하드립니다! 해산물을 좋아하시는 듯 하네요 낚시도 가시고 ㅋ 생선으로 국수면발처럼 뽑으시고 ㅎㅎ

 9. 뭐? 갑자기 100만이라고? ㅠㅠㅠㅠㅠ 나만의 여신이 떡상했어 축하드려요유ㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 아무도 악플 달지 말아라,, 악플 달면 발톱부터 머리카락까지 무사하지 않을테야

 10. Wwooww Fume congratulations u have got 1M subscribers n i wish u would got more than 10M subscribers… Love from India 🥰🥰

 11. 헐!! 언니 100만 구독자 축하드려요!! 🎂🎂🎂🥳오늘 영상도 소리 넘넘 좋아요 ㅠㅠ 저는 언니 영상을 정말 사랑하는 애청자 랍니다,, 앞으로도 건강 잘 챙기시고 오래오래 영상 올려주세요❤️ 사랑해요

 12. 항상 맛잇게 드시는 모습 보기좋아요 더 많은 분들이 보고 대리만족 하면 좋겠어요 구독자 100만명 축하드리구 앞으로도 건강하세요 감사합니다

 13. Ya somos 1 Millón se suscriptores Fume me gustan muchos tus vídeos y me alegra que ya seamos más. Felicidades ❤️🎉

 14. 前からこの人の字幕でテクスチャって何言ってるのかな?と思ってたけど、今回ハングル見てようやくわかった。テクスチャとは食感のことを示してるらしい(╹◡╹)!なんでテクスチャになってしまったのかは意味不明だけど。

 15. 백만 구독 진심으로 축하드립니다!!!

  저도 광어회를 국수로 한 번
  먹어봐야겠네요!

  맛있게 잘 봤습니다 ^^
  오늘도 감사감사합니다 !

 16. 연어국수의 홍수속에 역시 특별하게 광어로 변향하여 새로운 장르?개척!ㅎㅎ 푸메님의 특식 광어국수! 쫄깃함이 얼마나 감칠맛날지…꿀꺽! 춥지만 새콤달콤 전복 멍게 들어간 완젼 꿀맛 물회! 푸메님! 이건 완젼 역으로 치고 들어오는 강펀치네요ㅎㅎ

 17. i really don‘t like fish 😅 i can eat shrimp or fish fingers but that‘s about it. anything else is too fishy for me. so how come i love watching people eat tons of seafood 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *