Claire Corlett

Fish Food, Fish Tanks, and More
Fishing by DIY bamboo rod and reel

Fishing by DIY bamboo rod and reel


ตัวเล็กปล่อยไปก่อน เงียบเหงานิดหน่อย ตัวเล็กอีกแล้ว ปล่อยก่อนๆ แว้นกันดังจริงๆ ขาด! สายหน้าไนลอน 12 lbs สงสัยเปคูแน่นอน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น PE3 ตัวนี้อ้วนพอได้ เก็บๆ ขึ้นวงใหญ่ตรงนี้ลองหย่อนดู เงียบ! พอได้สู้สนุกๆ เลย มีลุ้นๆ กินเบาๆ มีไซส์สวยแน่นอน มาแล้ว ไซส์โล หลังจากนั้นปลาเล็กมารุมแทะ ลาก่อน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *